Tytuł: Zbiór "Zgromadzenie"

O autorze: Siristru (Michał Dłużak)

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

AN.02.043 … AN.02.052

Parisa Vagga

Zbiór "Zgromadzenie"

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie:


43. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzeń. Jakie dwa? Zgromadzenia powierzchowne i zgromadzenie głębokie. O mnisi, czym jest powierzchowne zgromadzenie? O mnisi, w tym zgromadzeniu są mnisi butni, o zmąconych umysłach, nadęci i próżni, gadający na próżno, bez uważnej świadomości, z rozpierzchniętą uważnością i niekontrolujący czynników mentalnych. Oto jest powierzchowne zgromadzenie.

O mnisi, czym jest głębokie zgromadzenie? O mnisi, w tym zgromadzeniu są mnisi niebutni, o niezmąconych umysłach, ani nadęci ani próżni, nie gadający na próżno, z uważną świadomością, skupieni i kontrolujący mentalne czynniki. Oto jest głębokie zgromadzenie.

44. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie podzielone i zgromadzenie zjednoczone. O mnisi, czym jest zgromadzenie podzielone? O mnisi, w zgromadzeniu podzielonym mnisi, kłócą się, walczą, dyskutują i używają swych ust jako broni by ranic się na wzajem. Oto jest zgromadzenie podzielone.

O mnisi, czym jest zgromadzenie zjednoczone? O mnisi, w zgromadzeniu zjednoczonym mnisi są jednością, są zadowoleni, nie potrzebują dyskutować, patrzą na siebie nawzajem z miłością. Oto jest zjednoczone zgromadzenie. O mnisi, oto są dwa rodzaje zgromadzeń a spośród nich zgromadzenie zjednoczone jest szlachetne.

45. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie wybitne i zgromadzenie nie-wybitne. O mnisi, czym jest zgromadzenie nie-wybitne? O mnisi w zgromadzeniu nie-wybitnym starsi mnisi żyją w dostatku, są ospali i prowadzą się ku dewjacjom, porzucają odosobnienie i nie podejmują wysiłku by osiągnąć to co nie zostało jeszcze osiągnięte. Razem ze straszymi, młodsi żyją w dostatku, są ospali, prowadzą się ku dewiacjom, porzucają odosobnienie i nie podejmuja wysiłku by osiągnąć to co nie zostało osiągnięte. O mnisi, oto zgromadzenie nie-wybitne.

O mnisi, czym jest wybitne zgromadzenie? O mnisi, w zgromadzeniu wybitnym starsi mnisi nie żyją w dostatku, nie są ospali i nie prowadzą się ku dewiacjom, nie porzucają odosobnienia i podejmują wysiłek by osiągnąć to co nie zostało osiągnięte. Razem ze starszymi, młodzi nie żyją w dostatku, nie są ospali i nie prowadzą się ku dewiacjom, nie porzucają odosobnienia i podejmują wysiłek by osiągnąć to co nie zostało osiągnięte. O mnisi, oto jest wybitne zgromadzenie. O mnisi, oto są dwa rodzaje zgromadzeń a spośród nich zgromadzenie wybitne jest szlachetne.

46. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Szlachetne zgromadzenie i nie-szlachetne zgromadzenie. O mnisi, czym jest nie-szlachetne zgromadzenie? O mnisi, w tym zgromadzeniu mnisi nie wiedzą na prawdę, co jest nie miłe, co powoduje powstanie niemiłego, co jest zniszczeniem niemiłego ani co to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia niemiłego. O mnisi, oto nie-szlachetne zgromadzenie."

O mnisi, czym jest szlachetne zgromadzenie? O mnisi, w tym zgromadzeniu mnisi wiedzą na prawdę, co jest nie miłe, co powoduje powstanie niemiłego, co jest zniszczeniem niemiłego i co to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia niemiłego. O mnisi, oto szlachetne zgromadzenie."

47. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Obrzydliwe zgromadzenie i śmietanka zgromadzeń. O mnisi, czym jest obrzydliwe zgromadzenie? O mnisi, w tym zgromadzeniu mnisi są pokonani przez interesowność, pokonani przez gniew, pokonani przez ułudę, pokonani przez strach. O mnisi, oto obrzydliwe zgromadzenie.

O mnisi, czym jest śmietanka zgromadzeń? O mnisi, w tym zgromadzeniu mnisi nie są pokonani przez interesowność, nie są pokonani przez gniew, nie są pokonani przez ułudę, nie są pokonani przez strach. O mnisi, oto śmietanka zgromadzeń. O mnisi, oto są dwa rodzaje zgromadzeń a spośród nich śmietanka zgromadzeń jest szlachetna.

48. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie trenujące nie zasięgnąwszy informacji i zgromadzenie ternujące zasięgnąwszy informacji. O mnisi, czym jest zgromadzenie trenujące nie zasięgnąwszy informacji? O mnisi, w tym zgromadzeniu, mnisi nie słuchają głębokiego [przekazu] sutt o transcendentnej naturze dotyczącej pustki nauczanej przez Błogosławionego. Kiedy ich się naucza nie nadstawiają ucha by nauczyć się i zrozumieć, nie myślą, że to powinno być wyuczone. Słuchają wersetów sutt miłych dla ucha głoszonych przez pewnych uczniów, kiedy nauczają, wtedy nadstawiają ucha by się nauczyć i zrozumieć, myślą, że to powinno być wyuczone. Wyuczają się tego lecz nie pytają o to, nie egzaminują tego. Nie poszukują ukrytego znaczenia i nie dbają by oczyścić się z wątpliwości dotyczących Nauki. O mnisi, oto zgromadzenie trenujące nie zasięgnąwszy informacji.

O mnisi, czym jest zgromadzenie trenujące zasięgnąwszy informacj? O mnisi, w tym zgromadzeniu, mnisi słuchają głębokiego [przekazu] sutt o transcendentnej naturze dotyczącej pustki nauczanej przez Błogosławionego. Kiedy ich się naucza nadstawiają ucha by nauczyć się i zrozumieć, myślą, że to powinno być wyuczone. Wyuczają się tego pytają o to, egzaminują to. Poszukują ukrytego znaczenia i dbają by oczyścić się z wątpliwości dotyczących Nauki. O mnisi, oto zgromadzenie trenujące zasięgnąwszy informacji, nieoświcone. O mnisi, oto są dwa rodzaje zgromadzenia a spośród nich zgromadzenia trenujące zasięgnąwszy informacji jest szlachetne.

49. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie szanujące dobra materialne a nie szanuje Nauki Błogosławionego i zgromadzenie szanujące Naukę Błogosławionego a nie dobra materialne. O mnisi, czym jest zgromadzenie szanujące dobra materialne a nieszanujące Nauki Buddhy? O mnisi, w tym zgromadzeniu, mnisi chwalą osiągnięcia innych w obecności ludzi świeckich odzianych w białe szaty. Jeden mówi, że pewien mnich jest wyzwolony na dwa sposoby, inny wyzwolony poprzez wiedzę inny jest tego naocznym świadkiem. Inny osiągnął prawą wiedzę, inny jest wyzwolony poprzez wiarę, inny stąpa po ścieżce Nauki a inny ścieżką wiary. Inny jest cnotliwy i prawie się prowadzi, inny jest niecnotliwy i porowadzi się nieprawie. Ogłaszają osiągnięcia innych by osiągnąć zyski, są oni pochłonięci i zniewoleni przez chciwość, nie starcza im mądrości by dostrzec niebezpieczeństwo. O mnisi, oto zgromadzenie, które szanuje dobra materialne a nie szanuje Nauk Błogosławionego.

O mnisi, czym jest zgromadzenie szanujące Naukę Błogosławionego a nie dobra materialne? O mnisi, w tym zgromadzeniu, mnisi nie chwalą osiągnięć innych w obecności ludzi świeckich odzianych w białe szaty. NIe mówią, że pewien mnich jest wyzwolony na dwa sposoby, inny wyzwolony poprzez wiedzę inny jest tego naocznym świadkiem. Inny osiągnął prawą wiedzę, inny jest wyzwolony poprzez wiarę, inny stąpa po ścieżce Nauki a inny ścieżką wiary. Inny jest cnotliwy i prawie się prowadzi, inny jest niecnotliwy i porowadzi się nieprawie. Nie ogłaszają osiągnięcia innych by osiągnąć zyski, nie są oni pochłonięci i zniewoleni przez chciwość, starcza im mądrości by dostrzec niebezpieczeństwo. O mnisi, oto zgromadzenie, które szanuje Naukę Błogosławionego a nie dobra materialne. O mnisi, oto są dwa rodzaje zgromadzeń a spośród nich zgromadzenie szanujące Naukę Błogosławionego jest szlachetne.

50. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Prawowite zgromadzenie i nieprawowite zgromadzenie. O mnisi, czym jest nieprawowite zgromadzenie? O mnisi, jest to zgromadzenie w którym nieprawa działalność zwycięża a prawa działalność nie zwycięża. Nieprawa dyscyplina zwycięża a prawa dyscyplina nie zwycięża. Nieprawe działanie i dyscyplina stają się oczywiste a prawe działanie i dyscyplina stają się nie oczywiste. O mnisi, oto jest nieprawowite zgromadzenie.

O mnisi, czym jest prawowite zgromadzenie? O mnisi, jest to zgromadzenie w którym prawa działalność zwycięża a nieprawa działalność nie zwycięża. Prawa dyscyplina zwycięża a nieprawa dyscyplina nie zwycięża. Prawe działanie i dyscyplina stają się oczywiste a nieprawe działanie i dyscyplina stają się nie oczywiste. O mnisi, oto jest prawowite zgromadzenie. O mnisi, oto dwa rodzaje zgromadzeń a spośród nich prawowite zgromadzenie jest szlachetne.

51. Nieprawe zgromadzenie i prawe zgromadzenie. O mnisi, czym jest nieprawe zgromadzenie? O mnisi, jest to zgromadzenie w którym nieprawa działalność zwycięża a prawa działalność nie zwycięża. Nieprawa dyscyplina zwycięża a prawa dyscyplina nie zwycięża. Nieprawe działanie i dyscyplina stają się oczywiste a prawe działanie i dyscyplina stają się nie oczywiste. O mnisi, oto jest nieprawe zgromadzenie.

O mnisi, czym jest prawe zgromadzenie? O mnisi, jest to zgromadzenie w którym prawa działalność zwycięża a nieprawa działalność nie zwycięża. Prawa dyscyplina zwycięża a nieprawa dyscyplina nie zwycięża. Prawe działanie i dyscyplina stają się oczywiste a nieprawe działanie i dyscyplina stają się nie oczywiste. O mnisi, oto jest prawe zgromadzenie. O mnisi, oto dwa rodzaje zgromadzeń a spośród nich prawe zgromadzenie jest szlachetne.

52. O mnisi, istnieją dwa rodzaje zgromadzenia. Jakie dwa? Zgromadzenie, myślące zgodnie z Nauką i zgromadzenie nie myślące zgodnie z Nauką. O mnisi, czym jest zgromadzenie nie myślace zgodnie z Nauką? O mnisi, w tym zgromadzeniu mnisi mają różnicę zdań co jest prawe a co nie prawe. Jako rezultat tego część z nich nie godzi się i nie rozmawia z inną częścią. Nie są sobie życzliwi i nie łagodzą życzliwie sprawy. Trzymają się zaciekle niezgody i nieżyczliwości, mówiąc iż oni mają rację a inni się mylą. Oto, o mnisi, zgromadzenie, które nie myśli zgodnie z Nauką.

O mnisi, czym jest zgromadzenie myślące zgodnie z Nauką? O mnisi, w tym zgromadzeniu mnisi mają różnicę zdań co jest prawe a co nie prawe. Część z nich godzi się i rozmawia z inną częścią. Są sobie życzliwi i łagodzą życzliwie sprawy. Nie trzymają się zaciekle niezgody i nieżyczliwości, nie mówią iż oni mają rację a inni się mylą. Oto, o mnisi, zgromadzenie, które myśli zgodnie z Nauką. O mnisi, oto dwa rodzaje zgromadzeń a spośród nich zgromadzenie myślące zgodnie z Nauką jest szlachetne.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0401m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru (Michał Dłużak)