Tytuł: Sutta o Wszystkich Wzburzeniach

O autorze: Siristru

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.002

Sabbāsava Sutta

Sutta o Wszystkich Wzburzeniach

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie: Varapanyo| Agrios | Jagodziński


Tak oto słyszałem:

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Savatthi, w Gaju Jeta, w klasztorze Anathapindiki. Tam przemówił do zgromadzonych mnichów: "Mnisi!"

"Tak, o Szlachetny" odparli mnisi.

Błogosławiony rzekł: "Mnisi, zakończenie wszystkich wzburzeń jest przeznaczone dla tych którzy wiedzą i widzą, powiadam wam, nie dla tych którzy nie wiedzą i nie widzą. Dla tych którzy o czym wiedzą i co widzą? Właściwe skupienie i niewłaściwe skupienie. Kiedy mnich skupia się niewłaściwie, niepowstałe wzburzenia powstają a powstałe wzburzenia wzrastają. Kiedy mnich skupia się właściwie, niepowstałe wzburzenia nie powstają a powstałe wzburzenia opadają. Są wzburzenia obalane przez dojrzenie, są obalane przez powstrzymywanie się, są obalane przez używanie, są obalane przez tolerowanie, są obalane przez unikanie, są obalane przez niszczenie, są obalane przez rozwijanie.

"[1] Jakie to wzburzenie są obalane przez dojrzenie? Zdarza się, że niepoinstruowana osoba z gawiedzi — która nie zważa na szlachetnych, nie jest biegła ani uczona w ich Dhammie; która nie zważa na prawych, nie jest biegła ani uczona w ich Dhammie — nie dostrzega jakie myśli są godne skupienia lub jakie myśli nie są godne skupienia. Zdarzywszy się tak nie skupia się na myślach godnych skupienia i [zamiast tego] skupia się na myślach nie godnych skupienia.

"Jakie to myśli nie są godne uwagi na których [on] się skupia? Jeśli skupia się na jakichkolwiek tego rodzaju myślach, niepowstałe wzburzenia zmysłowe powstają w nim a powstałe wzburzenia zmysłowe wzrastają; niepowstałe wzburzenia stawania [się] powstają w nim a powstałe wzburzenia stawania [się] wzrastają; niepowstałe wzburzenia ignorancji powstają w nim a powstałe wzburzenia ignorancji wzrastają. Oto są myśli niegodne skupienia na których [on] się skupia.

"Jakie to myśli są godne skupienia na których [on] się nie skupia? Jeśli skupia się na jakichkolwiek tego rodzaju myślach, niepowstałe wzburzenia zmysłowe nie powstają w nim a powstałe wzburzenia zmysłowe opadają; niepowstałe wzburzenia stawania [się] nie powstają w nim a powstałe wzburzenia stawania [się] opadają; niepowstałe wzburzenia ignorancji nie powstają w nim a powstałe wzburzenia ignorancji opadają. Oto są myśli godne skupienia na których [on] się nie skupia. Poprzez skupianie się na myślach niegodnych skupienia i poprzez nie skupianie się na myślach godnych skupienia, zarówno niepowstałe wzburzenia powstają w nim jak i powstałe wzburzenia wzrastają.

"Oto jak [on] skupia się niewłaściwie: 'Czy byłem w przeszłości? Czy nie było mnie w przeszłości? Jaki byłem w przeszłości? Jak byłem [istniałem] w przeszłości? Czym byłem w przeszłości? Czy będę w przeszłości? Czy nie będzie mnie w przeszłości? Jaki będę w przyszłości? Jak będę [istniał] w przyszłości? Czym będę w przyszłości?' Lub jest wewnętrznie zmieszany myśląc o teraźniejszości: 'Jestem? Czy nie jestem? Czym jestem? Jaki jestem? Skąd to istnienie się wzięło? Gdzie jest jego kres?'

"Jeśli skupia się nie właściwie, jeden z sześciu rodzajów poglądów w nim urasta: pogląd mam duszę [ja] urasta w nim jako prawdziwe i pewne, lub pogląd nie mam duszy [ja]… lub pogląd dokładnie przez myślenie o duszy [ja] dostrzegam duszę [ja]… lub pogląd dokładnie przez myślenie o duszy [ja[ nie dostrzegam duszy [ja]… lub pogląd dokładnie przez myślenie o nie-duszy [nie-ja] dostrzegam duszę [ja] urasta w nim jako prawdziwe i pewne, lub posiada pogląd, że: to jest moja dusza — pewność, że jest wrażliwa na dojrzewanie dobrych i złych czynów — jest ona trwała, wieczna, nie podlegająca zmianom i będzie pozostawać taka na zawsze. To zwane jest gąszczem poglądów, zapuszczonym ogrodem poglądów, wypaczeniem poglądów, spaczeniem poglądów. Ograniczony przez spaczenie poglądów, niepoinstruowana osoba z gawiedzi nie jest wolna od narodzin, starzenia się i umierania, do rozpaczy, bólu, napięcia i smutku. Nie jest wyzwolona, powiadam wam, od cierpienia i napięcia.

"Dobrze poinstruowany uczeń szlachetnych — która ma szacunek dla szlachetnych, jest biegły i uczony w ich Dhammie; ma szacunek dla prawych, jest biegły i uczony w ich Dhammie — dostrzega jakie myśli są godne skupienia a jakie myśli nie są godne skupienia. Zdarzywszy się tak nie skupia się na myślach niegodnych skupienia i [zamiast tego] skupia się na myślach godnych skupienia.

"Jakie to są myśli niegodne skupienia na których [on] się nie skupia? Jeśli skupia się na jakichkolwiek tego rodzaju myślach, niepowstałe wzburzenia zmysłowe powstają w nim a powstałe wzburzenia zmysłowe wzrastają; niepowstałe wzburzenia stawania [się] powstają w nim a powstałe wzburzenia stawania [się] wzrastają; niepowstałe wzburzenia ignorancji powstają w nim a powstałe wzburzenia ignorancji wzrastają. Oto są myśli niegodne skupienia na których [on] się nie skupia.

"Jakie to są myśli godne skupienia na których [on] się skupia? Jeśli skupia się na jakichkolwiek tego rodzaju myślach, niepowstałe wzburzenia zmysłowe nie powstają w nim a powstałe wzburzenia zmysłowe opadają; niepowstałe wzburzenia stawania [się] nie powstają w nim a powstałe wzburzenia stawania [się] opadają; niepowstałe wzburzenia ignorancji nie powstają w nim a powstałe wzburzenia ignorancji opadają. Oto są myśli godne skupienia na których [on] się skupia. Poprzez nie skupianie się na myślach niegodnych skupienia i poprzez skupianie się na myślach godnych skupienia, zarówno niepowstałe wzburzenia nie powstają w nim jak i powstałe wzburzenia opadają

"Skupia się właściwie, To napięcie… To jest źródłem napięcia… To jest zniszczenie napięcia… To jest droga prowadząca do zniszczenia napięcia. Jeśli skupia się właściwie trzy skazy są z niego zmywane: pogląd identyfikacji, zwątpienie i chciwość regułach i praktykach. Oto są wzburzenia obalone przez dostrzeganie.

"[2] Jakie to wzburzenia są obalone przez powstrzymywanie [się]? Zdarza się, że mnich, rozważając właściwie, przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł wzroku. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby przebywał nieopanowany [w samotni] powstrzymując zmysł wzroku nie powstaje w nim gdy przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł wzroku.

Rozważając właściwie, przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł słuchu. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby przebywał nieopanowany [w samotni] powstrzymując zmysł słuchu nie powstaje w nim gdy przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł słuchu.

Rozważając właściwie, przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł węchu. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby gdyby przebywał nieopanowany [w samotni] powstrzymując zmysł węchu nie powstaje w nim gdy przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł węchu.

Rozważając właściwie, przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł smaku. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby przebywał nieopanowany [w samotni] powstrzymując zmysł smaku nie powstaje w nim gdy przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł smaku.

Rozważając właściwie, przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł dotyku. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby przebywał nieopanowany [w samotni] powstrzymując zmysł dotyku nie powstaje w nim gdy przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując zmysł dotyku.

Rozważając właściwie, przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując umysł. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby przebywał nieopanowany [w samotni] powstrzymując umysł nie powstaje w nim gdy przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując umysł. Oto są wzburzenia obalone przez powstrzymywanie [się].

"[3] Jakie to wzburzenia obalane są przez używanie? Zdarza się, że mnich rozważając właściwie używa prostej szaty by ochronić się przed chłodem, by chronić się przed gorącem, by chronić się przed dotykiem much, moskitów, wiatru, słońca i gadów; po prostu by okryć części ciała wzbudzające wstyd.

Rozważając właściwie, używa jałmużny, nie swawolnie, ani dla intoksyków, ani składając ją na stos, ani na upiększanie; lecz po prostu by przeżyć i wzmocnić ciało, by zakończyć chorobę, by wesprzeć święte życie, myśląc: 'Tak oto zniszczę stare uczucie [pragnienia] i nie stworzę nowych uczuć [przez przejedzenie]. Pozostanę sobą, bez skazy i życia w luksusie.'

Rozważając właściwie, używa mieszkania by chronić się przed chłodem, by chronić się przed gorącem, by chronić się przed dotykiem much, moskitów, wiatru, słońca i gadów; po prostu by chronić się przez surowością pogody i by cieszyć się samotnością.

Rozważając właściwie, używa medykamentów by wyleczyć choroby, po prostu by przeciwdziałać każdemu bólowi lub chorobie i być wolnym od zarazy.

Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby nie używał tych rzeczy [w ten sposób] nie powstaje w nim gdy używa ich [w taki sposób]. Oto wzburzenia obalone przez używanie.

"[4] Jakie wzburzenia są obalane przez tolerowanie? Zdarza się, że mnich rozważając właściwie, trwa. Toleruje zimno, gorąco, głód i pragnienie; dotyk much, moskitów, wiatru, słońca; nieprawą mowę, niechciane słowa i czyny, które są bolesne, dręczące, ostre, przeszywające, nieprzyjemne, niemiłe i grożą życiu. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby nie tolerował tych rzeczy nie powstaje w nim gdy toleruje je. Oto wzburzenia obalone przez tolerowanie.

"[5] Jakie wzburzenia są obalane przez unikanie? Zdarza się, że mnich rozważając właściwie, unika dzikich słoni, unika dzikich koni, dzikich byków, dzikich psów, węży, wiszarów, kolczastych zarośli, czeluści, stromych ścian, dołów kloacznych, otwartych ścieków. Rozważając właściwie, unika siadania na niewygodnych siedzeniach, podróżowania w niewygodnym środowisku, zadawania się z nieprawymi osobami co mogłoby wzbudzić u jego światłych przyjaciół w świętym życiu podejrzenia o nieprawe czyny. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby nie unikał tych rzeczy nie powstaje w nim gdy unika je. Oto wzburzenia obalone przez unikanie.

"[6] Jakie wzburzenia są obalane przez niszczenie? Zdarza się, że mnich rozważając właściwie, nie toleruje myśli urosłych z zmysłowości. [Wtedy] obala je, niszczy je, rozprasza je i wymiata je w niebyt.

Rozważając właściwie, nie toleruje myśli urosłych z nieprawej woli. [Wtedy] obala je, niszczy je, rozprasza je i wymiata je w niebyt.

Rozważając właściwie, nie toleruje myśli urosłych z okrucieństwa. [Wtedy] obala je, niszczy je, rozprasza je i wymiata je w niebyt.

Rozważając właściwie, nie toleruje myśli urosłych z e zła i z nieumiejętnych cech mentalnych. [Wtedy] obala je, niszczy je, rozprasza je i wymiata je w niebyt. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby nie zniszczył tych rzeczy nie powstaje w nim gdy niszczy je. Oto wzburzenia obalone przez niszczenie.

"[7] Jakie wzburzenia są obalane przez rozwijanie? Zdarza się, że mnich rozważając właściwie, rozwija uważność jako czynnik Przebudzenia zależny od odosobnienia… beznamiętności… zniszczenia, efektujący porzuceniem. Rozwija analizę cech jako czynnik Przebudzenia… uporczywość jako czynnik Przebudzenia…uniesienie jako czynnik Przebudzenia…spokój jako czynnik Przebudzenia…koncentrację jako czynnik Przebudzenia…opanowanie jako czynnik Przebudzenia zależny od odosobnienia… beznamiętności… zniszczenia, efektujący porzuceniem. Wzburzenie, udręczenie lub gorączka która powstałaby [w nim] gdyby nie rozwijał [w sobie] tych cech nie powstaje w nim gdy rozwija w sobie te cechy. Oto wzburzenia obalone przez rozwijanie.

"Kiedy mnisie wzburzenia które powinny być obalone przez dojrzenie zostają obalone przez dojrzenie, wzburzenia które powinny być obalone przez powstrzymywanie się zostają obalone przez powstrzymywanie się, wzburzenia które powinny być obalone przez używanie zostają obalone przez używanie, wzburzenia które powinny być obalone przez tolerowanie zostają obalone przez tolerowanie, wzburzenia które powinny być obalone przez niszczenie zostają obalone przez niszczenie, wzburzenia które powinny być obalone przez rozwijanie zostają obalone przez rozwijanie, wtedy taki mnich zwany jest mnichem który rozważając właściwie, przebywa opanowany [w samotni] powstrzymując wszystkie wzburzenia. Oderwał on pożądanie, odrzucił skalania i — poprzez prawe przejrzenie urojenia — osiągnął koniec cierpienia i napięcia."

Oto co rzekł Błogosławiony. Zadowoleni, mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru