Tytuł: Wszystkie skazy

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.002

Sabbāsava Sutta

Wszystkie skazy

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie: Agrios | Jagodziński | Siristru


1.Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi" „Czcigodny panie" odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2. Mnisi, przedstawię wam rozprawę o powstrzymaniu wszystkich skaz, słuchajcie i uważajcie na to co powiem. „Tak czcigodny panie".

Podsumowanie

3. Mnisi, powiadam, że do wyczerpania skaz dochodzi u tego kto wie i widzi, nie u tego kto nie wie i nie widzi. U tego kto wie i widzi co? Odpowiednie skierowanie uwagi i nieodpowiednie skierowanie uwagi. Kiedy człowiek skierowuje uwagę nieodpowiednio wtedy zarówno niepowstałe skazy powstają jak i powstałe skazy powiększają się. Kiedy skierowuje uwagę odpowiednio zarówno niepowstałe skazy nie powstają jak i powstałe skazy są porzucone.

4.Skazy mogą być porzucone przez widzenie.
Skazy mogą być porzucone przez kontrolowanie
Skazy mogą być porzucone przez używanie.
Skazy mogą być porzucone przez wytrzymywanie.
Skazy mogą być porzucone przez unikanie.
Skazy mogą być porzucone przez usuwanie,
Skazy mogą być porzucone przez utrzymanie przy istnieniu.

Skazy porzucone przez widzenie

5.Jakie skazy mogą być porzucone przez widzenie? Tu mnisi, niepouczony przeciętny człowiek nie szanujący szlachetnych i nieobeznany z ich Dhammą, niezdyscyplinowany w niej, nie szanujący prawdziwych ludzi i nieobeznany z ich Dhammą niezdyscyplinowany w niej, nie rozumie jakie rzeczy są godne uwagi a jakie rzeczy są niegodne uwagi. I skoro tak jest, nie skierowuje on uwagi na rzeczy tego godne, i skierowuje on uwagę na rzeczy tego niegodne. Na jakie rzeczy niegodne tego skierowuje on swą uwagę? To takie rzeczy, że gdy skierowuje on na nie uwagę, niepowstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia i ignorancji powstają u niego, czy też powstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia i ignorancji powiększają się u niego. To są rzeczy niegodne uwagi na które skierowuje on uwagę. A jakie rzeczy są godne uwagi na które nie skierowuje on uwagi? To takie rzeczy, że gdy skierowuje on na nie uwagę, niepowstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia, ignorancji nie powstają u niego a powstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia, ignorancji są przez niego porzucone. Takie są rzeczy godne uwagi na które nie skierowuje on uwagi. Przez skierowanie uwagi na rzeczy tego niegodne i nie skierowanie uwagi na rzeczy tego godne, zarówno nie powstałe skazy powstają jak powstałe powiększają się.

6. Oto jak niemądrze skierowuje on uwagę: "Byłem w przeszłości? Nie byłem w przeszłości? Jak byłem w przeszłości? Będąc czym, czym się stałem w przeszłości? Będę w przyszłości? Nie będę w przyszłości? Czym będę w przyszłości? Jak będę w przyszłości? Będąc czym, czym stanę się w przyszłości? Lub jeszcze powątpiewa on odnośnie siebie samego w obecnym czasie tak: "Jestem? Nie jestem? Czym jestem? Jak jestem? Skąd te stworzenie przyszło? Dokąd zmierza?"

7. Kiedy tak nieodpowiednio skierowuje uwagę, jeden z sześciu poglądów powstaje u niego: Pogląd "ja istnieje dla mnie", powstaje u niego jako prawdziwy i ustanowiony, czy też pogląd "ja nie istnieje dla mnie", powstaje u niego jako prawdziwy i ustanowiony, czy też pogląd "postrzegam ja z ja", powstaje u niego jako prawdziwy i ustanowiony, czy też pogląd "postrzegam nie-ja z ja", powstaje u niego jako prawdziwy i ustanowiony, czy też jeszcze ma on jakiś taki pogląd jak: "To moje ja co mówi i czuje i doświadcza tu i tam dojrzewania dobrych i złych działań; ale to moje ja jest trwale, ciągłe, wieczne nie narażone na zmianę i przetrwa tak długo jak wieczność". Ten typ poglądu jest nazywany gąszczem poglądów, wirem poglądów, falowaniem poglądów, więzem poglądów. Żaden niepouczony przeciętny człowiek więziony więzem poglądów nie jest wolny od narodzin, starości i śmierci od żalu i płaczu bólu smutku i rozpaczy, powiadam, że nie jest wolny od cierpienia.

8.Dobrze pouczony szlachetny uczeń szanujący szlachetnych i obeznany z ich Dhammą i zdyscyplinowany w niej, rozumie jakie rzeczy są godne uwagi a jakie rzeczy są niegodne uwagi. A skoro tak jest, nie skierowuje on uwagi na rzeczy tego niegodne i skierowuje on uwagę na rzeczy tego godne. Na jakie rzeczy niegodne tego nie skierowuje on swej uwagi? To takie rzeczy, że gdy skierowuje on na nie uwagę niepowstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia, i ignorancji powstają u niego czy też powstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia i ignorancji powiększają się u niego. To są rzeczy niegodne uwagi na które nie skierowuje on swej uwagi. A jakie rzeczy są godne uwagi na które skierowuje on uwagę? To takie rzeczy, że gdy skierowuje on na nie uwagę niepowstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia, ignorancji nie powstają u niego a powstałe skazy zmysłowego pragnienia, istnienia, ignorancji są przez niego porzucone. Takie są rzeczy godne uwagi na które skierowuje on uwagę. Przez nie skierowanie uwagi na rzeczy tego niegodne i skierowanie uwagi na rzeczy tego godne, zarówno nie powstałe skazy nie powstają jak powstałe są porzucone.

9. Oto jak odpowiednio skierowuje on uwagę: "To jest cierpienie, to jest powstanie cierpienia, to jest wstrzymanie cierpienia, to jest droga prowadząca do wstrzymania cierpienia". Kiedy tak odpowiednio skierowuje on uwagę trzy pęta są porzucane przez niego: pogląd na osobowość, niepewność, i przywiązanie do reguł i rytuałów. Takie są skazy co mogą być porzucone przez widzenie.

Skazy porzucane przez kontrolowanie

10. Jakie skazy mogą być porzucone przez kontrolowanie? Tu mnich mądrze rozważając trwa z funkcją oka kontrolowaną. Podczas gdy skazy i gorączka skalań mogą powstać u mnicha, który trwa z funkcją oka niekontrolowaną, nie ma skalań czy gorączki u tego kto trwa z funkcją oka kontrolowaną. Rozważając mądrze trwa z funkcją ucha kontrolowaną … z funkcją nosa kontrolowaną … z funkcją języka kontrolowaną …z funkcją ciała kontrolowaną … Rozważając mądrze trwa z funkcją umysłu kontrolowaną. Podczas gdy skazy i gorączka skalań mogą powstać u mnicha, który trwa z funkcją umysłu niekontrolowaną, nie ma skalań czy gorączki u tego kto trwa z funkcją umysłu kontrolowaną. Takie są skazy mogące być porzucone przez kontrolowanie.

Skazy porzucane przez używanie

11. Jakie skazy mogą być porzucone przez używanie? Tu mnich rozważając mądrze używa szat tylko do ochrony przed zimnem, do ochrony przed gorącem, do ochrony przed ssącymi krew muchami, komarami, wiatrem, słońcem i pełzającymi rzeczami i tylko dla okrycia wstydliwych części ciała.

12. Rozważając mądrze używa wyżebranego jedzenia ani dla rozrywki ani dla podniety ani dla upiększenia i uatrakcyjnienia a tylko w celu utrzymania i kontynuacji ciała dla zakończenia dyskomfortu i wspomożenia świętego życia (myśląc) 'Tak zlikwiduję stare uczucie bez wzbudzania nowych uczuć i będę żył nienagannie w wygodzie i zdrowiu'.

13. Rozważając mądrze używa miejsca odpoczynku tylko dla ochrony przed zimnem, do ochrony przed gorącem, do ochrony przed ssącymi krew muchami, komarami, wiatrem, słońcem i pełzającymi rzeczami i tylko w celu cieszenia się odosobnieniem.

14. Rozważając mądrze używa lekarstw dla chorych tylko w celu ochrony przed powstaniem dolegliwych uczuć i dla zminimalizowania dyskomfortu.

15. Podczas gdy skazy i gorączka skalań mogą powstać u tego kto nie używa (rekwizytów) w ten sposób, nie ma skaz u tych kto używa (je w ten sposób). To są skazy mogące być porzucone przez używanie.

Skazy porzucane przez wytrzymywanie

16. Jakie skazy mogą być porzucone przez wytrzymywanie? Tu mnich rozważając mądrze wytrzymuje zimno, gorąco, głód, pragnienie i kontakt z muchami, komarami, wiatrem, słońcem i pełzającymi rzeczami, wytrzymuje on złośliwe, niechciane słowa i powstałe cielesne uczucia co bolesne, dotkliwe, ostre, przeszywające, niechciane, stresujące i zagrażające życiu. Podczas gdy skazy i gorączka skalań mogą powstać u tego kto nie wytrzymuje w ten sposób, nie ma skaz u tych kto wytrzymuje w ten sposób. To są skazy mogące być porzucone przez wytrzymywanie.

Skazy porzucane przez unikanie

17. Jakie skazy mogą być porzucane przez unikanie? Tu mnich rozważając mądrze unika dzikiego słonia, dzikiego konia, dzikiego bawoła, dzikiego psa, pnia drzewa, ostrych jeżyn, urwisk, uskoków, kanału; rozważając mądrze unika siadania na nieodpowiednich siedzeniach, odwiedzania nieodpowiednich miejsc, spotykania złych przyjaciół, aby mądrzy towarzysze w świętym życiu nie wzięli tego za dowód złego działania. Podczas gdy skazy i gorączka skalań mogą powstać u tego kto nie unika w ten sposób, nie ma skaz u tego kto unika w ten sposób. To są skazy mogące być porzucone przez unikanie.

Skazy porzucane przez usunięcie

18 .Jakie skazy mogą być porzucone przez usunięcie? Tu mnich rozważając mądrze nie toleruje powstałej myśli skażonej zmysłowym pragnieniem … złą wolą … okrucieństwem, porzuca ją, usuwa ją, kończy ją, anihiluje ją. Nie toleruje on powstałych, złych, niekorzystnych rzeczy, porzuca je, kończy je, anihiluje je. Podczas gdy skazy i gorączka skalań mogą powstać u tego kto nie usuwa w ten sposób, nie ma skaz u tego kto usuwa je w ten sposób. To są skazy mogące być porzucone przez używanie.

Skazy porzucane przez utrzymanie przy istnieniu

19. Jakie skazy mogą być porzucone przez rozwój? Tu mnich rozważając mądrze utrzymuje przy istnieniu czynnik oświecenia – uważność, mający za wsparcie odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie, dojrzewający poniechaniem. Utrzymuje przy istnieniu czynnik oświecenia energii … szczęścia … spokojności ..koncentracji … równowagi mający za wsparcie odosobnienie, beznamiętność i wstrzymanie, dojrzewający poniechaniem. Podczas gdy skazy i gorączka skalań mogą powstać u tego kto nie utrzymuje przy istnieniu w ten sposób, nie ma skaz u tych kto utrzymuje przy istnieniu w ten sposób. To są skazy mogące być porzucone przez utrzymanie przy istnieniu.

Konkluzja

20. Jak tylko skazy mnicha, które mogą być porzucone przez widzenie, zostaną tak porzucone, jak tylko skazy mnicha, które mogą być porzucone przez kontrolowanie, zostaną tak porzucone, jak tylko skazy mnicha, które mogą być porzucone przez używanie, zostaną tak porzucone, jak tylko skazy mnicha, które mogą być porzucone przez unikanie, zostaną tak porzucone, jak tylko skazy mnicha, które mogą być porzucone przez usuwanie, zostaną tak porzucone, jak tylko skazy mnicha, które mogą być porzucone przez utrzymanie przy istnieniu, zostaną tak porzucone, wtedy jest on zwany mnichem, który trwa powstrzymany przez powstrzymanie wszystkich skaz, zniszczył on pragnienie, odrzucił więzy i zakończył cierpienie przez całkowitą penetrację wyobrażenia.

21. Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo