Tytuł: Wielka Rozprawa o Pasterzu

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.033

Mahāgopālaka Sutta

Wielka Rozprawa o Pasterzu

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Czcigodny panie”, odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2. Mnisi, gdy pasterz posiada jedenaście cech, jest niezdolny hodować i utrzymywać stado wołów. Jakie jedenaście? Tu pasterz nie ma wiedzy o materialnej formie, jest nieobeznany w charakterystyce, nie wybiera muszych jaj, nie okłada ran, nie odkadza stajni, nie zna wodopoju, nie wie co to znaczy napić się, nie zna drogi, jest nieobeznany w paszach, dojąc nie opuszcza żadnej i nie czyni dodatkowych podarunków dla tych byków którzy są ojcami i liderami stada. Kiedy pasterz posiada te jedenaście cech, to nie jest zdolny do hodowania i utrzymywania stada wołów.

3. Tak też, gdy mnich posiada jedenaście cech, nie jest zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie. Jakie jedenaście? Tu mnich nie ma wiedzy o materialnej formie, jest nieobeznany w charakterystyce, nie wybiera muszych jaj, nie okłada ran, nie odkadza stajni, nie zna wodopoju, nie wie co to znaczy napić się, nie zna drogi, jest nieobeznany w paszach, dojąc nie opuszcza żadnej i nie czyni dodatkowych podarunków dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, to nie jest zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

4. Jak mnich nie ma wiedzy o materialnej formie? Tu mnich nie rozumie materialnych form takimi jakimi w rzeczywistości są, w ten sposób: „wszystkie materialne formy jakiegokolwiek rodzaju składają się z czterech wielkich elementów”. Oto jak mnich nie rozumie materialnej formy.

5. A jak mnich jest nieobeznany w charakterystyce? Tu mnich nie rozumie (charakterystyki) takiej jaką w rzeczywistości jest, w ten sposób: „Głupiec charakteryzuje się swoimi czynami, mądry człowiek charakteryzuje się swymi czynami”. Oto jak mnich nie rozumie charakterystyki.

6. A jak mnich nie wybiera muszych jaj? Tu, gdy powstaje myślenie w połączeniu z zmysłowymi przyjemnościami, mnich toleruje to, nie porzuca tego, nie usuwa tego, nie odrzuca i nie anihiluje. Gdy powstaje myślenie w połączeniu ze złą wolą … z okrucieństwem …gdy powstają złe, niekorzystne rzeczy, mnich toleruje to, nie porzuca tego, nie usuwa tego, nie odrzuca i nie anihiluje. Oto jak mnich nie wybiera muszych jaj.

7. A jak mnich nie opatruje ran? Tu widząc materialną formę okiem, mnich chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję oka niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, nie praktykuje on drogi wstrzemięźliwości, nie strzeże funkcji oka, nie podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji oka. Słysząc dźwięk uchem … Czując zapach nosem … Smakując smak językiem … Dotykając dotykalne ciałem … Poznając idee umysłem mnich chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję umysłu niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, nie praktykuje on drogi wstrzemięźliwości, nie strzeże funkcji umysłu, nie podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji umysłu. Oto jak mnich nie opatruje ran.

8. A jak mnich nie odkadza stajni? Tu mnich nie uczy innych Dhammy w szczegółach, tak jak ją usłyszał i opanował. Oto jak mnich nie odkadza stajni.

9. A jak mnich nie zna wodopoju? Tu mnich nie idzie od czasu do czasu do tych mnichów co wiele wiedzą, co są obeznani w pismach, pamiętających Dhammę, kodeksy; i nie docieka i nie zadaje pytań: „Jak to jest czcigodny panie? Jakie jest tego znaczenie?” Ci czcigodni nie odkrywają przed nim nieodkrytego, nie czynią oczywistym tego co nieoczywiste i nie usuwają jego wątpliwości na temat wielu rzeczy dających powody do powstania wątpliwości. Oto jak mnich nie zna wodopoju.

10. A jak mnich nie wie co to znaczy napić się? Tu gdy Dhamma i Dyscyplina ogłoszone przez Tathagatę są wykładane, mnich nie doświadcza znaczenia Dhammy, nie znajduje zadowolenia połączonego z Dhammą. Oto jak nie wie co to znaczy napić się.

11. A jak mnich nie zna drogi? Tu mnich nie rozumie szlachetnej ścieżki taką jaką ona w rzeczywistości jest. Oto jak mnich nie zna drogi.

12. A jak mnich jest nieobeznany w paszach? Tu mnich nie rozumie podstaw uważności takimi jakimi w rzeczywistości są. Oto jak mnich jest nieobeznany w paszach.

13. A jak mnich dojąc nie opuszcza żadnej? Tu wierzący gospodarz zaprasza mnicha by (skorzystał) z szat, jedzenia, miejsca spoczynku i lekarstw dla wyleczenia choroby i zabrał ile chce. Mnich nie zna (odpowiedniej) ilości rzeczy do zaakceptowania. Oto jak mnich nie opuszcza żadnej.

14. A jak mnich nie czyni dodatkowych podarunków dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia? Tu mnich nie podejmuje publicznie i prywatnie gestów przyjazności, ciałem mową i umysłem. Oto jak mnich nie czyni dodatkowych podarunków dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, jest on niezdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

15. Mnisi, gdy pasterz posiada jedenaście cech, jest zdolny hodować i utrzymywać stado wołów. Jakie jedenaście? Tu pasterz ma wiedzę o materialnej formie, jest obeznany w charakterystyce, wybiera musze jaja, okłada rany, odkadza stodołę, zna wodopój, wie co to znaczy napić się, zna drogę, jest obeznany w paszach, dojąc pomija pewne i czyni dodatkowe podarunki dla tych byków, którzy są ojcami i liderami stada. Kiedy pasterz posiada te jedenaście cech, to jest zdolny do hodowania i utrzymywania stada wołów.

16.Tak też, gdy mnich posiada jedenaście cech, jest zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie. Jakie jedenaście? Tu mnich ma wiedzę o materialnej formie, jest obeznany w charakterystyce, wybiera musze jaja, okłada rany, odkadza stodołę, zna wodopój, wie co to znaczy napić się, zna drogę, jest obeznany w paszach, dojąc pomija pewne i czyni dodatkowe podarunki dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, to jest zdolny do wzrostu, rozwoju o spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

17. Jak mnich ma wiedzę o materialnej formie? Tu mnich rozumie wszystkie rodzaje materialnej formy takimi jakimi w rzeczywistości są, w ten sposób: „wszystkie materialne formy jakiegokolwiek rodzaju składają się z czterech wielkich elementów”. Oto jak mnich rozumie materialnej formy.

18. A jak mnich jest obeznany w charakterystyce? Tu mnich rozumie (charakterystykę) taką jaką w rzeczywistości jest, w ten sposób: „Głupiec charakteryzuje się swoimi czynami, mądry człowiek charakteryzuje się swymi czynami”. Oto jak mnich rozumie charakterystykę.

19. A jak mnich wybiera musze jaja? Tu, gdy powstaje myślenie w połączeniu z zmysłowymi przyjemnościami, mnich nie toleruje tego, porzuca to, usuwa to, odrzuca i anihiluje. Gdy powstaje myślenie w połączeniu ze złą wolą … z okrucieństwem …gdy powstają złe, niekorzystne rzeczy, mnich nie toleruje tego, porzuca to, usuwa to, odrzuca i anihiluje. Oto jak mnich wybiera musze jaja.

20. A jak mnich opatruje rany? Tu widząc materialną formę okiem, mnich nie chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję oka niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, praktykuje on drogę wstrzemięźliwości, strzeże funkcję oka, podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji oka. Słysząc dźwięk uchem … Czując zapach nosem … Smakując smak językiem … Dotykając dotykalne ciałem … Poznając idee umysłem mnich nie chwyta się znaków i cech przez które gdy pozostawi funkcję umysłu niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą go nawiedzić, praktykuje on drogę wstrzemięźliwości, strzeże funkcję umysłu, podejmuje się wstrzemięźliwości funkcji umysłu. Oto jak mnich opatruje rany.

21. A jak mnich odkadza stajnię? Tu mnich uczy innych Dhammy w szczegółach, tak jak ją usłyszał i opanował. Oto jak mnich odkadza stajnię.

22. A jak mnich zna wodopój? Tu mnich idzie od czasu do czasu do tych mnichów co wiele wiedzą, co są obeznani w pismach, pamiętających Dhammę, kodeksy; i docieka i zadaje pytania „Jak to jest czcigodny panie? Jakie jest tego znaczenie?” Ci czcigodni odkrywają przed nim nieodkryte, czynią oczywistym to co nieoczywiste i usuwają jego wątpliwości na temat wielu rzeczy dających powody do powstania wątpliwości. Oto jak mnich zna wodopój.

23. A jak mnich wie co to znaczy napić się? Tu gdy Dhamma i Dyscyplina ogłoszone przez Tathagatę są wykładane, mnich doświadcza znaczenia Dhammy, znajduje zadowolenie połączone z Dhammą. Oto jak mnich wie co to znaczy napić się.

24. A jak mnich zna drogę? Tu mnich rozumie szlachetną ścieżkę taką jaką ona w rzeczywistości jest. Oto jak mnich zna drogę.

25. A jak mnich jest obeznany w paszach? Tu mnich rozumie podstawy uważności takimi jakimi w rzeczywistości są. Oto jak mnich jest obeznany w paszach.

26. A jak mnich dojąc opuszcza pewne? Tu wierzący gospodarz zaprasza mnicha by (skorzystał) z szat, jedzenia, miejsca spoczynku i lekarstw dla wyleczenia choroby i zabrał ile chce. Mnich zna (odpowiednią) ilości rzeczy do zaakceptowania. Oto jak mnich opuszcza pewne.

27. A jak mnich czyni dodatkowe podarunki dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia? Tu mnich podejmuje publicznie i prywatnie gesty przyjazności, ciałem mową i umysłem. Oto jak mnich czyni dodatkowe podarunki dla tych starszych mnichów o długo ustabilizowanej wiedzy i dawno odeszłych w bezdomność, którzy są ojcami i liderami Zgromadzenia. Kiedy mnich posiada te jedenaście cech, jest on zdolny do wzrostu, rozwoju i spełnienia w tej Dhammie i Dyscyplinie.

Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo