Vipāka

Rezultat kammy, jest jakimkolwiek kammicznie (moralnie) neutralnym zjawiskiem (np. przyjemnym lub bolesnym cielesnym uczuciem, świadomością zmysłu itp.), który jest rezultatem zamierzonego korzystnego lub szkodliwego Działania (kamma) ciała, mowy i umysłu popełnionego w tym lub w którymś z wcześniejszych żywotów. Według Buddyzmu całkowicie błędnym wierzeniem jest to, że wszystko jest skutkiem wcześniejszych działań. Przykładowo karmicznie korzystne lub szkodliwe zamierzone działania, które w rzeczywistości same stanowi kammę, nigdy nie są rezultatem wcześniejszych działań. Na ten temat patrz titthāyatana, kamma, Tabela I, Fund II. Porównaj A. III, 101; Kath. 162 (Przewodnik, str. 80).

Wytworzone przez kammę (kammaja lub kamma-samut.t.hāna) przedmioty ciała nigdy nie są nazywane kamma-vipāka, jako że ten termin może odnosić się jedynie do zjawisk umysłu.

POWRÓT